Forhistorien

Seniorbofællesskabet Færgelejet - Nyborg havn

Fra slutningen af nullerne udvikler drømmen om et seniorbofællesskab i Nyborg sig hen over Keld og Signe Cléments middagsbord i gode venners lag.

Arbejdet gik i gang i 2008, da idegruppen (tre ægtepar) begyndte at undersøge muligheden for at lave et fællesskab, hvor man i trygge rammer kunne blive ældre og udvikle et fællesskab med andre. Ledetrådene var, at ældrebyrden i stedet er en ældreressource, og at bofællesskabet skulle være bæredygtigt - både socialt, økonomisk og miljømæssigt og for personer over 50 år.

De første drøftelser handlede om boform – Ejerbolig/Andelsbolig/Lejebolig – privat eller almennyttigt. Efter grundige afsøgninger var alle meget enige om, at lejebolig i almennyttigt regi var at foretrække.

Gruppen kontaktede i 2012 formanden for den almennyttige boligforening AB Holmegaarden i Nyborg, der forelagde ideen for Hovedbestyrelsen, der bakkede ideen op.

Herefter fulgte kontakt til daværende borgmester Erik Christensen (S), der afviste at afsætte den obligatoriske grundkapital på 10 % af byggesummen i budgettet. Han mente, at der var almennyttigt byggeri nok i kommunen, og så ikke et seniorbofællesskab som attraktivt for kommunen.

Herefter arbejdedes der på at udvikle ideen sammen med AB Holmegaarden. I januar 2014 afholdtes møde med AB Holmegaarden og deres byggeherrerådgiver, Kuben Management, om ideen, og det aftaltes, at der man skulle arbejde på udformning af et Notat over ideen.

Den 4. marts 2014 afholdtes første møde – som blev spredt efter mund til mund-metoden. Der mødte 36 personer frem, og der valgtes en bestyrelse på 5 personer – Initiativgruppen – til at arbejde videre med ideen i almennyttigt regi. Herefter blev pressen kontakten for offentlig at gøre opmærksom på ideen – med efterfølgende stor tilstrømning af interesserede. Der blev oprettet en interesseliste med tilmeldingsdatoer og relevante oplysninger.

Møde med DSB Ejendomme med deltagelse af formanden for AB Holmegaarden, Kuben Management og Keld Clément som formand for Initiativgruppen om mulighed for grundkøb på DSB-arealerne på Nyborg Havn – med et positivt resultat.

Bestyrelsen for Initiativgruppen aflagde besøg i Haderslev for at se et nyoprettet seniorbofællesskab, ligesom der blev indhentet informationsmateriale fra andre seniorbofællesskaber.

Herefter blev der afholdt en række møder med borgmester Kenneth Muhs (V), Nyborg Kommune, og embedsmænd. som alle mundede ud i, at ideen var positiv, men skulle realiseres i privat regi og ikke i almennyttigt regi.

I januar 2015 blev der afholdt nyt møde med interesserede, hvor der blev givet fuld opbakning til ideen og i almennyttigt regi. Herefter blev der udarbejdet et notat, der synliggjorde økonomien i et seniorbofællesskab med ca. 40 lejligheder med fælleshus, gæsteboliger, værkstedsfaciliteter og grønne områder. Et byggeri der blev anslået til at kunne gennemføres for 80 mio. kr., hvilket ville kræve en grundkapital fra Kommunen på 8 mio. kr. Dette notat fremsendtes til Byrådet.

August 2015 afholdtes møder med de politiske partier, hvor ideen og økonomien blev gennemgået. Nogle positive drøftelser, der blev efterfulgtes af forskellige politiske spilfægterier i forbindelse med, at DF og Venstre kom på kollisionskurs, da borgmesteren uden om DF sagde ja til at modtage yderligere en gruppe flygtninge ud over det allerede aftalte. Dette mundede til sidst ud i et positivt tilsagn om kommunal støtte til byggeriet fra alle partier.

Den 22. oktober 2015 blev der holdt stiftende generalforsamling for "Foreningen til stiftelse af seniorbofællesskab på Nyborg Havn."

Med byrådets afsættelse af 8 mio. kr. til grundkapital fulgte et krav om, at byggeriet skulle i udbud blandt alle de almene boligforeninger, der var repræsenteret i Nyborg.

Udbuddet blev gennemført over årsskiftet 2015/2016. Dommerkomiteen bestod af fire embedsmænd fra Nyborg Kommune og bestyrelsen for Foreningen til oprettelse af Seniorbofællesskab.

Fem boligforeninger bød ind på projektet.

I starten af januar 2016 blev foreningens bestyrelse enige med kommunens folk om at udpege AB Holmegaardens projekt som vinder af udbudsrunden.

Vinderprojektet for seniorbofællesskabet.

Projektet "Seniorbofællesskab på Nyborg Havn" er udformet i et samarbejde mellem Kuben Management, Skala Arkitekter, AB Holmegaarden og Foreningen til stiftelse af seniorbofællesskab på Nyborg Havn.

Kuben Management skriver om vinderprojektet:

”Det er et meget flot og spændende byggeri, der med sine karakteristiske udtrukne paralleltage har potentiale til at blive Nyborgs nye vartegn. Når de kommende beboere om nogle år fortæller folk i byen, at de bor i husene på havnen, vil alle vide, hvilke huse de taler om

Bebyggelsen, der opføres på DSB’s gamle færgeleje, er en karrébebyggelse med maritimt look opført i robuste naturmaterialer, og hvor bæredygtighedselementer spiller fornuftigt sammen med arkitektur og funktionalitet.

Et transparent fælleshus udgør en central del i det nye bådhusinspirerede bofællesskab og fungerer som et samlings- og formidlingspunkt imellem hav og by. Mellem bebyggelsen og Nyborg by anlægges der desuden et uforstyrret grønt haveareal.

Boligerne har en unik placering, hvor beboerne på samme tid er helt tæt på byen og oplever fred og ro i den tilhørende have. Der bliver også etableret parkeringsfaciliteter under bygningen, hvorfra beboerne kan tage elevatoren direkte op til deres bolig. På den måde bidrager boligerne til, at man som ældre beboer kan blive i sin egen bolig i længere tid.”


Det viste sig hurtigt, at byggeriet blev dyrere end forventet, og der skulle spares, da budgettet på 80 mio. kr. skulle holde. En del parkeringspladser måtte placeres på arealerne omkring bygningerne i stedet for i kældrene. Der blev kun etableret 30 pladser under den ene blok - bygning 1.

Der blev 39 lejligheder i stedet for 40, Fælleshusets dimensioner reduceredes en smule, depotrum flyttedes fra kælder til lejlighederne og havnepromenaden blev nedjusteret.

I foråret og forsommeren 2017 var der samtaler med de første husstande på interessentlisten. Folk tildeltes lejligheder alt efter, hvornår de var kommet på listen. Nogle hoppede fra, men mange var klar til at overtage deres plads. Alle interessenter havde på forhånd udfyldt et skema med, hvilket størrelse lejlighed de ønsker samt en kort beskrivelse af sig selv - bl.a. hvad man hver især kunne byde ind med i fællesskabet.

Samtidig blev byggeriet sat i gang med første spadestik den 10. maj 2017, pilotering, udgravning af kælder, støbning af fundamenter, rejsning af betonmoduler – og rejsegilde den 13. december 2017.

Så snart der var sat ansigter på, hvem der skulle bo i "Færgelejet" – som det nye bofællesskab blev navngivet – begyndte beboergruppen at holde månedlige fællesmøder, og der blev nedsat arbejdsgrupper, der skulle sikre, at fællesskabet kunne få en god start. Allerede længe inden byggeriet var færdigt, var de nye beboere i gang med at tale om indretning af fælleshuset, værkstedet, organisering af fællesspisninger m.m.m.

I uge 34 2018 blev nøglerne til de 39 nyopførte lejligheder i "Færgelejet" udleveret, og beboerne kunne flytte ind i deres nye boliger og tage fællesskabet i besiddelse.

Et projekt, der kun lykkedes på grund af et fantastisk samarbejde i bestyrelsen for projektgruppen og opbakning fra alle de interesserede, samtidig med god opbakning fra AB Holmegaarden og formand Max Rasmussen samt Kuben Managements regionsdirektør Kurt Bech.

På Initiativgruppens vegne:

Bente Clement-Døssing Ivan Due Andersen Keld Clément


Tilbage til: